เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ข.8) คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของโคมไฟฟ้าสาธารณะ คำขอร้องเรียนการทุจริต แบบฟอร์มใบสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง